RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Podstawy prawne

Podstawa prawna przetwarzania Pan/i danych osobowych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym:
• artykuł 6 ust. 1 lit. a) – jeżeli wyraził Pan/i odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych – dane są przetwarzane w zakresie wyrażonej zgody;
• artykuł 6 ust. 1 lit. b) – dla danych gromadzonych w celu poprawnego wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
• artykuł 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.

Administrator danych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
Beata Błażejewicz - Pracownia Psychoterapii Gestalt Na Fali Zmian
ul. Szablewskiej 3, 89-600 Chojnice
Tel.: +48 530 121 000

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

- otrzymanie od Pana/i bądź odpowiedź na Twojego emaila i wiadomość sms;

- wpisanie Pana/i danych do faktury – jeśli potrzebuje Pan/i fakturę;

- usuwanie Pana/i danych osobowych

Jak długo będę przechowywać Pana/i dane?

Pana/i dane zostaną usunięte jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- osoba, które dotyczą dane, cofnęła zgodę, na której przetwarzanie jest oparte;
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie Państwa Członkowskiego, któremu podlega administrator.

Prawa, które Panu/i przysługują:

Jeżeli posiadam Pana/i dane osobowe masz prawo do ich wglądu i poprawienia. Może Pan/i też zażądać ich usunięcia. Wobec tego Pana/i dane zostaną usunięte jeśli nie są już niezbędne do:
- kontaktu w trakcie trwania naszej współpracy;
- wystawiania faktur lub/i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Przewiń do góry